GDPR

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://wordpress.hbgbk.com

Hantering av personuppgifter enligt GDPR

Dataskyddsförordningen – GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL).

Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR.

Ideella föreningar omfattas av GDPR både på förbunds- och klubbnivå.

Då Svenska Brukshundklubbens distrikt, ras- och lokalklubbar samt lokalområden är egna juridiska personer, är Helsingborg Brukshundklubb personuppgiftsansvariga för hantering av våra medlemmars personuppgifter – hur de lagras, hur länge de lagras, vad de används till och hur de är skyddade från dataintrång.

Eftersom SBK har gemensamt medlemsregister (Medlem online) och tävlingssystem (SBK Tävling) finns ett delat ansvar mellan förbund, distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde gällande de personuppgifter som finns där.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som kan identifiera en fysisk, nu levande person.

Vad är ett personregister?

Alla register där minst två uppgifter om en person finns med klassas som ett  personregister, oavsett om det är ett papper i en pärm, en Excel-fil eller i ett mail. Register som bara innehåller en personuppgift, men som kombineras med andra register med ytterligare uppgifter om samma person, klassas också som ett personregister.

GDPR är framtagen för att stärka individens personliga integritet. Det som skiljer GDPR från PuL, i stora drag, är att individen ska ha bättre inblick i hur dennes uppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter.

Rätt att bli glömd

På medlemmens begäran har denne rätt att få samtliga personuppgifter raderade helt eller delvis. Men om det finns en annan lagstiftning som kräver att uppgifter sparas, kan dessa uppgifter inte bli glömda. Det kan förekomma en intresseavvägning då organisationen ändå kan spara uppgifter utan personens samtycke. T ex om någon är utesluten, vill bli glömd, men organisationen behöver ha uppgifter för att personen inte ska kunna bli medlem igen. 

Vill en medlem bli helt glömd är det inte längre möjligt att vara medlem i Brukshundklubben, då vi inte kan administrera medlemskapet. Detta regleras i medlemsvillkoren.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Medlemmen har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dennes personuppgifter. Detta gäller ALLA register. 

Rätt att göra invändningar

Medlemmen har rätt att invända mot hur vi behandlat dennes personuppgifter. Som personuppgiftsansvarig är vi då skyldiga att kunna påvisa att vi behandlat personuppgifter enligt det avtal eller samtycke som vi kommit överens om. Om medlemmen invänder mot användning vid direktmarknadsföring får vi inte använda medlemmens uppgifter i detta syfte.

Rätt att lämna klagomål

En medlem som anser att vi brustit i vår behandling av personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Detta är vi skyldiga att informera våra medlemmar om, och gör så i våra medlemsvillkor.