Egen nyckel

Vår strävan är att klubbanläggningen skall vara en ändamålsenlig tränings- och mötesplats för klubbens medlemmar. För fullständig tillgång kan det vara bra med en egen nyckel/tagg. Läs våra fastställda nyckelregler nedan.

Nyckelregler – fastställda av medlemsmöte 1995-11-23

  • Endast medlem i Helsingborg Brukshundklubb äger rätt att inneha nyckel till klubbstugan
  • Ansökan om nyckel skall vara skriftlig och inlämnas till styrelsen
  • Styrelsen bifaller eller avslår ansökan. Eventuellt avslag skall motiveras skriftligt.
  • Krav för bifall är att den sökande varit medlem under minst ett år samt är villig att delta i klubbens städschema efter anvisningar från stug- och anläggningsgruppen.
  • Nyckels skall efter bifall utkvitteras mot erläggande av en depositionsavgift på 100 kr. Avgiften återbetalas när nyckeln återlämnats.
  • Nyckel skall återlämnas om medlemskapet upphör.
  • Nyckel får inte överlämnas eller kopieras.
  • Vid uppenbar misskötsel av förtroendet att inneha nyckel kan styrelsen återkalla denna. Sådant beslut skall skriftligen motiveras.
  • Dessa regler gäller även för klubbens funktionärer och förtroendevalda.

Dokument Ansökan om nyckel till klubbstugan

Helsingborg Brukshundklubb – Ett aktivt hundliv